security

گواهینامه SSL چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

HTTPS و SSL چیست؟ HTTPS واقعا فقط مجموع مجموعه ای از پروتکل ها است: HTTP، SSL (یا TLS) و TCP….