تماس شبانه روزی : 09128458717
021-44045397 021-44045602
نمونه کار ها درباره ما طراحی سایت فروشگاهی طراحی سایت شرکتی

دامنه ای شایسته نامتان ثبت کنید!

با ثبت دامنه کسب و کار خود را جهانی کنید

پسوندهای متفاوت و تخصصی!

ثبت دامنه های تجاری

راهنمای کامل پسوندهای دامنه

پسوندثبت جدیدتمدیدانتقال
COM.۴۳ هزارتومان۴۳ هزارتومان۴۳هزارتومان
NET.۴۹ هزارتومان۴۹ هزارتومان۴۹ هزارتومان
ORG.۵۵ هزارتومان۵۵ هزارتومان۵۵ هزارتومان
IR.۶۵۰۰ تومان۶۵۰۰ هزارتومان۶۵۰۰ تومان
CO.۱۲۹ هزارتومان۱۲۹ هزارتومان۱۲۹ هزارتومان
IN.۱۹ هزارتومان۲۵ هزارتومان۱۹ هزارتومان
INFO.۵۸ هزارتومان۵۸ هزارتومان۵۸ هزارتومان
BIZ.۶۱ هزارتومان۶۱ هزارتومان۶۱ هزارتومان
TV.۱۳۵ هزارتومان۱۳۵ هزارتومان۱۳۵ هزارتومان
ME.۱۰۰ هزارتومان۱۰۰ هزارتومان۱۰۰ هزارتومان
ASIA.۶۰ هزارتومان۶۰ هزارتومان۶۰ هزارتومان
MEN.۱۵ هزارتومان۱۵ هزارتومان۱۵ هزارتومان
PRO.۲۵ هزارتومان۲۵ هزارتومان۲۵ هزارتومان
PW.۴۰ هزارتومان۴۰ هزارتومان۴۰ هزارتومان
XXX.۳۵۰ هزارتومان۳۵۰ هزارتومان۳۵۰ هزارتومان
XYZ.۱۰ هزارتومان۱۰ هزارتومان۱۰ هزارتومان
CO.NET.۶۵ هزارتومان۶۵ هزارتومان۶۵ هزارتومان
NET.IN.۳۵ هزارتومان۳۵ هزارتومان۳۵ هزارتومان
NET.NZ.۲۲۵ هزارتومان۲۲۵ هزارتومان۲۲۵ هزارتومان
COM.CO.۶۵ هزارتومان۶۵ هزارتومان۶۵ هزارتومان
CO.IN.۳۵ هزارتومان۳۵ هزارتومان۴۰ هزارتومان
CO.NZ.۲۲۵ هزارتومان۲۲۵ هزارتومان۲۲۵ هزارتومان
CO.UK.۶۰ هزارتومان۶۰ هزارتومان۶۰ هزارتومان

پسوندثبت جدیدتمدیدانتقال
ACADEMY.۱۲۸ هزارتومان۱۲۸ هزارتومان۱۲۸ هزارتومان
AGENCY.۸۰ هزارتومان۸۰ هزارتومان۸۰ هزارتومان
AUDIO.۶۱ هزارتومان۶۱ هزارتومان۶۱ هزارتومان
BRAND.۹۳ هزارتومان۹۳ هزارتومان۹۳ هزارتومان
BLOG.۱۲۸ هزارتومان۱۲۸ هزارتومان۱۲۸ هزارتومان
BUSINESS.۸۳ هزارتومان۸۳ هزارتومان۸۳ هزارتومان
BIKE.۱۲۸ هزارتومان۱۲۸ هزارتومان۱۲۸ هزارتومان
BID.۱۵ هزارتومان۱۲۸ هزارتومان۱۲۸ هزارتومان
BAR.۳۲۱ هزارتومان۳۲۱ هزارتومان۳۲۱ هزارتومان
CAMERA.۱۳۰ هزارتومان۱۳۰ هزارتومان۱۳۰ هزارتومان
CENTER.۸۰ هزارتومان۸۰ هزارتومان۸۰ هزارتومان
CAFE.۱۳۰ هزارتومان۱۳۰ هزارتومان۱۳۰ هزارتومان
CLICK.۳۰ هزارتومان۳۰ هزارتومان۳۰ هزارتومان
CHAT.۱۲۰ هزارتومان۱۲۰ هزارتومان۱۲۰ هزارتومان
CLOUD.۹۴ هزارتومان۹۴ هزارتومان۹۴ هزارتومان
COMPANY.۸۰ هزارتومان۸۰ هزارتومان۸۰ هزارتومان
COOL.۱۲۸ هزارتومان۱۲۸ هزارتومان۱۲۸ هزارتومان
DENTIST.۱۵۰ هزارتومان۱۵۰ هزارتومان۱۵۰ هزارتومان
DESIGN.۱۹۰ هزارتومان۱۹۰ هزارتومان۱۹۰ هزارتومان
DIGITAL.۱۲۸ هزارتومان۱۲۸ هزارتومان۱۲۸ هزارتومان
DOWNLOAD.۲۰ هزارتومان۱۲۷ هزارتومان۱۲۷ هزارتومان
EMAIL.۹۰ هزارتومان۹۰ هزارتومان۹۰ هزارتومان
FAMILY.۹۵ هزارتومان۹۵ هزارتومان۹۵ هزارتومان
FITNESS.۱۲۰ هزارتومان۱۲۰ هزارتومان۱۲۰ هزارتومان
FOOTBALL.۸۰ هزارتومان۸۰ هزارتومان۸۰ هزارتومان
GALLERY.۸۰ هزارتومان۸۰ هزارتومان۸۰ هزارتومان
HELP.۹۰ هزارتومان۹۰ هزارتومان۹۰ هزارتومان
HOST.۳۷۷ هزارتومان۳۷۷ هزارتومان۳۷۷ هزارتومان
HOSTING.۹۴ هزارتومان۹۴ هزارتومان۹۴ هزارتومان
LINK.۴۰ هزارتومان۴۰ هزارتومان۴۰ هزارتومان
LIVE.۹۳ هزارتومان۹۳ هزارتومان۹۳ هزارتومان
MARKET.۱۲۰ هزارتومان۱۲۰ هزارتومان۱۲۰ هزارتومان
MOBI.۳۰ هزارتومان۸۰ هزارتومان۸۰ هزارتومان
MOM.۵۵ هزارتومان۵۵ هزارتومان۵۵ هزارتومان
NAME.۵۰ هزارتومان۵۰ هزارتومان۵۰ هزارتومان
ONLINE.۱۶۲ هزارتومان۱۶۲ هزارتومان۱۶۲ هزارتومان
NEWS.۹۴ هزارتومان۹۴ هزارتومان۹۴ هزارتومان
PRESS.۲۸۲ هزارتومان۲۸۲ هزارتومان۲۸۲ هزارتومان
ROCKS.۸۰ هزارتومان۸۰ هزارتومان۸۰ هزارتومان
RUN.۵۰ هزارتومان۵۰ هزارتومان۵۰ هزارتومان
SOCIAL.۱۲۹ هزارتومان۱۲۹ هزارتومان۱۲۹ هزارتومان
SHOP.۵۳ هزارتومان۵۳ هزارتومان۵۳ هزارتومان
SITE.۱۳۱ هزارتومان۱۳۱ هزارتومان۱۳۱ هزارتومان
WEBSITE.۹۴ هزارتومان۹۴ هزارتومان۹۴ هزارتومان
WIKI.۱۲۰ هزارتومان۱۲۰ هزارتومان۱۲۰ هزارتومان
WORK.۳۰ هزارتومان۳۰ هزارتومان۳۰ هزارتومان
TRAVEL.۵۸۰ هزارتومان۵۸۰ هزارتومان۵۸۰ هزارتومان
TEL.۶۰ هزارتومان۶۰ هزارتومان۶۰ هزارتومان

پسوندثبت جدیدتمدیدانتقال
AE.۴۱۵ هزارتومان۴۱۵ هزارتومان۴۱۵هزارتومان
AM.۳۶۵ هزارتومان۳۶۵ هزارتومان۳۶۵ هزارتومان
AT.۷۰ هزارتومان۷۰ هزارتومان۷۰ هزارتومان
BZ.۲۲۰ هزارتومان۲۲۰ هزارتومان۲۲۰ هزارتومان
CA.۱۴۵ هزارتومان۱۴۵ هزارتومان۱۴۵ هزارتومان
CC.۱۰۵ هزارتومان۱۰۵ هزارتومان۱۰۵ هزارتومان
CH.۵۵ هزارتومان۵۵ هزارتومان۵۵ هزارتومان
CN.۱۱۵ هزارتومان۱۱۵ هزارتومان۱۱۵ هزارتومان
DE.۶۰ هزارتومان۶۰ هزارتومان۶۰ هزارتومان
ES.۵۰ هزارتومان۵۰ هزارتومان۵۰ هزارتومان
EU.۵۰ هزارتومان۵۰ هزارتومان۵۰ هزارتومان
FR.۴۰ هزارتومان۴۰ هزارتومان۴۰ هزارتومان
GG.۸۹۵ هزارتومان۸۹۵ هزارتومان۸۹۵ هزارتومان
IT.۴۰ هزارتومان۴۰ هزارتومان۴۰ هزارتومان
MN.۲۹۵ هزارتومان۲۹۵ هزارتومان۲۹۵ هزارتومان
NL.۵۰ هزارتومان۵۰ هزارتومان۵۰ هزارتومان
RU.۸۰ هزارتومان۸۰ هزارتومان۸۰ هزارتومان
US.۴۰ هزارتومان۴۰ هزارتومان۴۰ هزارتومان
WS.۴۰ هزارتومان۴۰ هزارتومان۴۰ هزارتومان

پسوندثبت جدیدتمدیدانتقال
CO.IR.۵۸۰۰ تومان۵۸۰۰ تومان۵۸۰۰ تومان
NET.IR.۵۸۰۰ تومان۵۸۰۰ تومان۵۸۰۰ تومان
ORG.IR.۵۸۰۰ تومان۵۸۰۰ ومان۵۸۰۰ تومان
AC.IR.۵۸۰۰ تومان۵۸۰۰ تومان۵۸۰۰ ومان
GOV.IR.۵۸۰۰ تومان۵۸۰۰ تومان۵۸۰۰ ومان
ID.IR.۵۸۰۰ تومان۵۸۰۰ تومان۵۸۰۰ تومان
SCH.IR.۵۸۰۰ تومان۵۸۰۰ تومان۵۸۰۰ تومان

پسوند جدید ثبت دامنه

آیا دامنه مورد نظر شما توسط افراد دیگر به ثبت رسیده است؟ در گذشته این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار بود اما این روزها با تنوع پسوند های خاص به سادگی میتوانید پسوند های برجسب زمینه فعالیت کسب و کار یا ماهیت وب سایت خود انتخاب نمایید.

کنترل پنل دامنه

از ویژگی های ثبت دامنه در پیام آوا ارائه کنترل پنل اختصاصی دامین ، مالکیت حقوقی دامنه ، و مدیریت کامل بر DNS دامنه است. از تمایزات دیگر میتوان به دسترسی قفل کردن دامین برای امنیت بیشتر و ثبت نیم سرور های اختصاصی دامین با IP مورد نظر اشاره کرد.

انتقال دامنه

با خدمات انتقال دامنه پیام آوا کاربران به سادگی میتوانند دامنه هایی که در شرکت های دیگر به ثبت رسانده اند را به پنلی که با مالکیت خود ایجاد میگردد انتقال دهند. کاربران با در دست داشتن کد انتقال دامنه یا Authorization code میتوانند ازین خدمات بهرمند شوند.

ثبت دامنه سریع

پیام آوا مفتخر است با کسب نمایندگی های معتبر داخلی و بین المللی ثبت دامنه، در هر ساعت از شبانه روز، امکان ثبت دامنه کاربران خود را فراهم آورد. کاربران میتوانند با امکان پرداخت انلاین تنها با چند کلیک ساده بصورت اتوماتیک دامنه را با مالکیت خود ثبت کنند.

ثبت سفارش