تماس شبانه روزی : 09128458717
021-44045397 021-44045602
نمونه کار ها درباره ما طراحی سایت فروشگاهی طراحی سایت شرکتی

دامنه ای شایسته نامتان ثبت کنید!

با ثبت دامنه کسب و کار خود را جهانی کنید

پسوندهای متفاوت و تخصصی!

ثبت دامنه های تجاری

راهنمای کامل پسوندهای دامنه

پسوند ثبت جدید تمدید انتقال
COM. ۴۳ هزارتومان ۴۳ هزارتومان ۴۳هزارتومان
NET. ۴۹ هزارتومان ۴۹ هزارتومان ۴۹ هزارتومان
ORG. ۵۵ هزارتومان ۵۵ هزارتومان ۵۵ هزارتومان
IR. ۶۵۰۰ تومان ۶۵۰۰ هزارتومان ۶۵۰۰ تومان
CO. ۱۲۹ هزارتومان ۱۲۹ هزارتومان ۱۲۹ هزارتومان
IN. ۱۹ هزارتومان ۲۵ هزارتومان ۱۹ هزارتومان
INFO. ۵۸ هزارتومان ۵۸ هزارتومان ۵۸ هزارتومان
BIZ. ۶۱ هزارتومان ۶۱ هزارتومان ۶۱ هزارتومان
TV. ۱۳۵ هزارتومان ۱۳۵ هزارتومان ۱۳۵ هزارتومان
ME. ۱۰۰ هزارتومان ۱۰۰ هزارتومان ۱۰۰ هزارتومان
ASIA. ۶۰ هزارتومان ۶۰ هزارتومان ۶۰ هزارتومان
MEN. ۱۵ هزارتومان ۱۵ هزارتومان ۱۵ هزارتومان
PRO. ۲۵ هزارتومان ۲۵ هزارتومان ۲۵ هزارتومان
PW. ۴۰ هزارتومان ۴۰ هزارتومان ۴۰ هزارتومان
XXX. ۳۵۰ هزارتومان ۳۵۰ هزارتومان ۳۵۰ هزارتومان
XYZ. ۱۰ هزارتومان ۱۰ هزارتومان ۱۰ هزارتومان
CO.NET. ۶۵ هزارتومان ۶۵ هزارتومان ۶۵ هزارتومان
NET.IN. ۳۵ هزارتومان ۳۵ هزارتومان ۳۵ هزارتومان
NET.NZ. ۲۲۵ هزارتومان ۲۲۵ هزارتومان ۲۲۵ هزارتومان
COM.CO. ۶۵ هزارتومان ۶۵ هزارتومان ۶۵ هزارتومان
CO.IN. ۳۵ هزارتومان ۳۵ هزارتومان ۴۰ هزارتومان
CO.NZ. ۲۲۵ هزارتومان ۲۲۵ هزارتومان ۲۲۵ هزارتومان
CO.UK. ۶۰ هزارتومان ۶۰ هزارتومان ۶۰ هزارتومان

پسوند ثبت جدید تمدید انتقال
ACADEMY. ۱۲۸ هزارتومان ۱۲۸ هزارتومان ۱۲۸ هزارتومان
AGENCY. ۸۰ هزارتومان ۸۰ هزارتومان ۸۰ هزارتومان
AUDIO. ۶۱ هزارتومان ۶۱ هزارتومان ۶۱ هزارتومان
BRAND. ۹۳ هزارتومان ۹۳ هزارتومان ۹۳ هزارتومان
BLOG. ۱۲۸ هزارتومان ۱۲۸ هزارتومان ۱۲۸ هزارتومان
BUSINESS. ۸۳ هزارتومان ۸۳ هزارتومان ۸۳ هزارتومان
BIKE. ۱۲۸ هزارتومان ۱۲۸ هزارتومان ۱۲۸ هزارتومان
BID. ۱۵ هزارتومان ۱۲۸ هزارتومان ۱۲۸ هزارتومان
BAR. ۳۲۱ هزارتومان ۳۲۱ هزارتومان ۳۲۱ هزارتومان
CAMERA. ۱۳۰ هزارتومان ۱۳۰ هزارتومان ۱۳۰ هزارتومان
CENTER. ۸۰ هزارتومان ۸۰ هزارتومان ۸۰ هزارتومان
CAFE. ۱۳۰ هزارتومان ۱۳۰ هزارتومان ۱۳۰ هزارتومان
CLICK. ۳۰ هزارتومان ۳۰ هزارتومان ۳۰ هزارتومان
CHAT. ۱۲۰ هزارتومان ۱۲۰ هزارتومان ۱۲۰ هزارتومان
CLOUD. ۹۴ هزارتومان ۹۴ هزارتومان ۹۴ هزارتومان
COMPANY. ۸۰ هزارتومان ۸۰ هزارتومان ۸۰ هزارتومان
COOL. ۱۲۸ هزارتومان ۱۲۸ هزارتومان ۱۲۸ هزارتومان
DENTIST. ۱۵۰ هزارتومان ۱۵۰ هزارتومان ۱۵۰ هزارتومان
DESIGN. ۱۹۰ هزارتومان ۱۹۰ هزارتومان ۱۹۰ هزارتومان
DIGITAL. ۱۲۸ هزارتومان ۱۲۸ هزارتومان ۱۲۸ هزارتومان
DOWNLOAD. ۲۰ هزارتومان ۱۲۷ هزارتومان ۱۲۷ هزارتومان
EMAIL. ۹۰ هزارتومان ۹۰ هزارتومان ۹۰ هزارتومان
FAMILY. ۹۵ هزارتومان ۹۵ هزارتومان ۹۵ هزارتومان
FITNESS. ۱۲۰ هزارتومان ۱۲۰ هزارتومان ۱۲۰ هزارتومان
FOOTBALL. ۸۰ هزارتومان ۸۰ هزارتومان ۸۰ هزارتومان
GALLERY. ۸۰ هزارتومان ۸۰ هزارتومان ۸۰ هزارتومان
HELP. ۹۰ هزارتومان ۹۰ هزارتومان ۹۰ هزارتومان
HOST. ۳۷۷ هزارتومان ۳۷۷ هزارتومان ۳۷۷ هزارتومان
HOSTING. ۹۴ هزارتومان ۹۴ هزارتومان ۹۴ هزارتومان
LINK. ۴۰ هزارتومان ۴۰ هزارتومان ۴۰ هزارتومان
LIVE. ۹۳ هزارتومان ۹۳ هزارتومان ۹۳ هزارتومان
MARKET. ۱۲۰ هزارتومان ۱۲۰ هزارتومان ۱۲۰ هزارتومان
MOBI. ۳۰ هزارتومان ۸۰ هزارتومان ۸۰ هزارتومان
MOM. ۵۵ هزارتومان ۵۵ هزارتومان ۵۵ هزارتومان
NAME. ۵۰ هزارتومان ۵۰ هزارتومان ۵۰ هزارتومان
ONLINE. ۱۶۲ هزارتومان ۱۶۲ هزارتومان ۱۶۲ هزارتومان
NEWS. ۹۴ هزارتومان ۹۴ هزارتومان ۹۴ هزارتومان
PRESS. ۲۸۲ هزارتومان ۲۸۲ هزارتومان ۲۸۲ هزارتومان
ROCKS. ۸۰ هزارتومان ۸۰ هزارتومان ۸۰ هزارتومان
RUN. ۵۰ هزارتومان ۵۰ هزارتومان ۵۰ هزارتومان
SOCIAL. ۱۲۹ هزارتومان ۱۲۹ هزارتومان ۱۲۹ هزارتومان
SHOP. ۵۳ هزارتومان ۵۳ هزارتومان ۵۳ هزارتومان
SITE. ۱۳۱ هزارتومان ۱۳۱ هزارتومان ۱۳۱ هزارتومان
WEBSITE. ۹۴ هزارتومان ۹۴ هزارتومان ۹۴ هزارتومان
WIKI. ۱۲۰ هزارتومان ۱۲۰ هزارتومان ۱۲۰ هزارتومان
WORK. ۳۰ هزارتومان ۳۰ هزارتومان ۳۰ هزارتومان
TRAVEL. ۵۸۰ هزارتومان ۵۸۰ هزارتومان ۵۸۰ هزارتومان
TEL. ۶۰ هزارتومان ۶۰ هزارتومان ۶۰ هزارتومان

پسوند ثبت جدید تمدید انتقال
AE. ۴۱۵ هزارتومان ۴۱۵ هزارتومان ۴۱۵هزارتومان
AM. ۳۶۵ هزارتومان ۳۶۵ هزارتومان ۳۶۵ هزارتومان
AT. ۷۰ هزارتومان ۷۰ هزارتومان ۷۰ هزارتومان
BZ. ۲۲۰ هزارتومان ۲۲۰ هزارتومان ۲۲۰ هزارتومان
CA. ۱۴۵ هزارتومان ۱۴۵ هزارتومان ۱۴۵ هزارتومان
CC. ۱۰۵ هزارتومان ۱۰۵ هزارتومان ۱۰۵ هزارتومان
CH. ۵۵ هزارتومان ۵۵ هزارتومان ۵۵ هزارتومان
CN. ۱۱۵ هزارتومان ۱۱۵ هزارتومان ۱۱۵ هزارتومان
DE. ۶۰ هزارتومان ۶۰ هزارتومان ۶۰ هزارتومان
ES. ۵۰ هزارتومان ۵۰ هزارتومان ۵۰ هزارتومان
EU. ۵۰ هزارتومان ۵۰ هزارتومان ۵۰ هزارتومان
FR. ۴۰ هزارتومان ۴۰ هزارتومان ۴۰ هزارتومان
GG. ۸۹۵ هزارتومان ۸۹۵ هزارتومان ۸۹۵ هزارتومان
IT. ۴۰ هزارتومان ۴۰ هزارتومان ۴۰ هزارتومان
MN. ۲۹۵ هزارتومان ۲۹۵ هزارتومان ۲۹۵ هزارتومان
NL. ۵۰ هزارتومان ۵۰ هزارتومان ۵۰ هزارتومان
RU. ۸۰ هزارتومان ۸۰ هزارتومان ۸۰ هزارتومان
US. ۴۰ هزارتومان ۴۰ هزارتومان ۴۰ هزارتومان
WS. ۴۰ هزارتومان ۴۰ هزارتومان ۴۰ هزارتومان

پسوند ثبت جدید تمدید انتقال
CO.IR. ۵۸۰۰ تومان ۵۸۰۰ تومان ۵۸۰۰ تومان
NET.IR. ۵۸۰۰ تومان ۵۸۰۰ تومان ۵۸۰۰ تومان
ORG.IR. ۵۸۰۰ تومان ۵۸۰۰ ومان ۵۸۰۰ تومان
AC.IR. ۵۸۰۰ تومان ۵۸۰۰ تومان ۵۸۰۰ ومان
GOV.IR. ۵۸۰۰ تومان ۵۸۰۰ تومان ۵۸۰۰ ومان
ID.IR. ۵۸۰۰ تومان ۵۸۰۰ تومان ۵۸۰۰ تومان
SCH.IR. ۵۸۰۰ تومان ۵۸۰۰ تومان ۵۸۰۰ تومان

پسوند جدید ثبت دامنه

آیا دامنه مورد نظر شما توسط افراد دیگر به ثبت رسیده است؟ در گذشته این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار بود اما این روزها با تنوع پسوند های خاص به سادگی میتوانید پسوند های برجسب زمینه فعالیت کسب و کار یا ماهیت وب سایت خود انتخاب نمایید.

کنترل پنل دامنه

از ویژگی های ثبت دامنه در پیام آوا ارائه کنترل پنل اختصاصی دامین ، مالکیت حقوقی دامنه ، و مدیریت کامل بر DNS دامنه است. از تمایزات دیگر میتوان به دسترسی قفل کردن دامین برای امنیت بیشتر و ثبت نیم سرور های اختصاصی دامین با IP مورد نظر اشاره کرد.

انتقال دامنه

با خدمات انتقال دامنه پیام آوا کاربران به سادگی میتوانند دامنه هایی که در شرکت های دیگر به ثبت رسانده اند را به پنلی که با مالکیت خود ایجاد میگردد انتقال دهند. کاربران با در دست داشتن کد انتقال دامنه یا Authorization code میتوانند ازین خدمات بهرمند شوند.

ثبت دامنه سریع

پیام آوا مفتخر است با کسب نمایندگی های معتبر داخلی و بین المللی ثبت دامنه، در هر ساعت از شبانه روز، امکان ثبت دامنه کاربران خود را فراهم آورد. کاربران میتوانند با امکان پرداخت انلاین تنها با چند کلیک ساده بصورت اتوماتیک دامنه را با مالکیت خود ثبت کنند.

ثبت سفارش