زمان مطالعه: 9 دقیقه

مشاغل بسیاری مجموعه قوانین اخلاقی دارند، مجموعه ای از اصول هدایتی که به شما کمک می کند تصمیمات عادلانه ای بگیرید ، این مجموعه قوانین هم کارمندان و هم ارباب رجوعان را ازروشهای تجاری ضعیف حفاظت می کند.

طراحانی که بصورت محیط های تیمی یا انفرادی کارمی کنند باید برروی این مجموعه قوانین هم کارکنند . طراحان زیادی می توانند چندین مجموعه از قوانین را دنبال کنند، یک مجموعه توسط کارمندان ، یک مجموعه توسط سازمانهای حرفه ای و یک مجموعه که قوانین و مقررات شخصی تر دارد. یک چیزقطعی است : هرطراح به مجموعه ای ازقوانین اخلاقی نیاز دارد .

اصول اصلی:

اگرچه نکات متفاوتی درهرمجموعه از قوانین وجود دارد، اکثرا شامل مجموعه ای از قوانین هستند که اغلب مسئولیت طراحی رابه مشتریان نشان می دهند، چگونه طراحان باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، مسئولیت طراح با محیط و عموم مردم در انعام و خسارت و رفتار روزمره چگونه است .

مسئولیت طراح در قبال ارباب رجوعان:

این اصول، راههای اصلی که می توانید با ارباب رجوع ارتباط برقرار کنید را نشان می دهند، مفاهیم شامل مباحثی در مورد علائق ،محرومیت ها،مسئولیت های حرفه ای هستند و اینکه چگونه تصمیم می گیرید با دیگر ارباب رجوعان ارتباط برقرارکنید .اینها مساعل بسیار مهمی هستند و لحن را برای کسی که شما را استخدام می کند وشهرتی که شما درصنعت بدست می آورید رانشان می دهد.

چگونه طراحان با یکدیگرارتباط برقرارکنند :

چگونه طراحان با یکدیگر کارمی کنند و ارتباط برقرارمی کنند به اندازه همان مفهومی که با ارباب رجوعان کارمی کنید، بسیارمهم می باشد . عناوینی که معمولا توسط این اصول پوشش داده می شوند شامل به عهده گرفتن یا انجان دادن یک پروژه است که توسط طراحان شروع می شود، عدالت ورقابت آزاد درتجارت ، بی طرفی احترام به تمام کارهای دیگر از جمله کپی رایت ، مبادلات تجاری و دیگر ویژگی های طراحی و کارکردن درون مجموعه قوانین اسان و پذیرفته شده ی مدیریت .

مسئولیت طراح برای عموم مردم:

طراحان باید در مورد اینکه چگونه تولیدات آنها برافرادی که انها خواهند دید اثر می گذارد فکر کنند. این افرادشامل عموم مرد به طورگسترده، گروههای مجزای مشتریان و جامعه ای که طراحان در آنکارو زندگی می کنند، می باشد ، چیزهایی که باید مد نظر داشت شامل به عهده گرفتن پروژه هایی می باشد که می تواند تا حدی باعث آسیب به عموم مردم شود، پیام منتقل شده و حقیقت آن ، احترام متقابل به مردم ، اعمال تبعیضانه و تعهد خدمت به جامعه .

پاداش وهزینه:

یکی ازچیزهایی که طراحی سایت حرفه ای را به عنوان مجموعه ای ازهزینه ها و پرداخت ها برای کارطبقه بندی می کند ، همین موضوع است، مجموعه قوانین می تواند هزینه هاو پاداش ها را مشخص کند اینکه چه هزینه هایی قابل قبول هستند چه زمانی استفاده از هزینه می تواند سبب ایجاد مشاجرات بالقوه شود. چگونه باید به تعهدات پایبند بود و به آنها احترام گذاشت و شرایط تخمین (درصورت عملی بودن) .

راهنمایی اصلی:

اغلب مجموعه قوانین اخلاقی ، قواعد اساسی این راهنمایی های حرفه ای را مطرح می کند. این موجب درک و اطاعت ازهمه قوانین عملی می شود البته روشهای تجاری خوب و عادلانه ، بعضی از چیزها را مدنظر میگیرد از جمله توانایی پذیرش هدایایی برای کار  ، امتناع از کارهایی که غیر قانونی و یا حقه بازی هستند یا کار کردن(یا امتناع از کار کردن) برروی پروژه هایی که بطور عمدی فریبنده یا گمراه کننده هستند به طریقی که باعث ایجاد آسیب هم می شوند.

استانداردهای حرفه ای:

بیشترسازمانهای حرفه ای مجموعه قوانین اخلاقی یا روشهای استاندارد دارند که مکان خوبی برای شروع می باشند .

اگرعضواین سازمانهاهستید، احتمالا از زیر بار این مجموعه قوانین خاص گروهی دررفته اید و گفته اید به طریقی کار می کنید که سعی در حفظ این قوانین دارید،

اگرچه این مجموعه قوانین می توانند تا حدی متفاوت باشند ، اما بسیاری از اصول اصلی را می پوشانند. اینجا قوانینی را از گروههای طراحی مشهور می بینید.

AIGA، اتحادیه حرفه ای برای طراحان

آکادمی حرفه ای طراحی

AGDA ، اتحادیه طراحی گرافیکی در استرالیا

جامعه ی طراحان گرافیکی کانادایی

انجمن هنرمندان گرافیکی

خلاصه ای از قوانین :

بهبود وتوسعه مجموعه قوانین اخلاقی به اندازه ی دنبال کردن یک مجموعه توسط گروههای تجاری یا حرفه ای مهم می باشد . قسمتهایی ازکاروجود دارند که مهمترهستند یا با سیستم های خاصی از عقاید برای طراحان مختلف کاردارند. اگراین موضوع مهمی برای شماست و برروشی که شما کارمی کنید اثر می گذارد باید قسمتی از مجموعه قوانین شخصی وحرفه ای اتان شود.

راب راسوی طراح درمورد این مجموعه قوانین اخلاقی «نوشته ای برروی قانون پیشاهنگ توسط طراح گرافیکی» دروبلاگش صحبت می کند که  نمونه عالی برای بیان وایجاد قوانین می باشد ، قوانین راسو براساس قانون پیشاهنگ می باشد. «پیشاهنگ یعنی : قابل اعتماد، وفادار ، مفید ، دوستانه ، مهربان ، مودب ، مطیع ، شاد ، صرفه جو، شجاع ، تمییز ، متواضع ”

او هر کدام از این ۱۲ کلمه را به قانون طراح ارتباط می دهد و مشخص می نماید چگونه طراحان از لحاظ ” یافتن ، استخدام کردن ، و ساختن طولانی مدت ، روابط کاری با طراحان گرافیک ” کار می کنند . او بیان می دارد که این ۱۲ کلمه ویژگی هایی را به کار می گیرند که هر طراح باید داشته باشد ( یا حداقل سعی کند داشته باشد ) .

صحبت های راسو را د رهنگام ایجاد قوانین دنبال کنید . وقتی به یک طراح خوب ، صادق ، مشهور که او را تحسین می کنید ، فکر می کنید چه کلمه ای به ذهنتان می آید . از این کلمات به عنوان یک طرح کلی برای قوانین استفاده کنید . این سند را به عنوان یکی از ملحقات به دیگر قوانین اخلاقی که دنبال می کنید ، اضافه کنید . لازم به ذکر است که بدانید ” من عضوی از سازمان های ورودی هستم و به اینجا ارتباط دارم ” ، و این مجموعه قوانین و استانداردهای اخلاقی را دنبال می کنم . به علاوه ، از این اصول اخلاقی لیست شده در زیر اطاعت می کنم .

هنگام توسعه ی این مجموعه قوانین روش های کاری متفاوتی را در نظر بگیرید . اینکه آیا آنها قابل قبول هستند یا نه : آیا شما طرفدار کار رایگان و مجانی هستید ؟ آیا وارد شدن به کارهای رقابتی مهم است . آیا شما بر روی پایه های مماس یا فضایی کار خواهید کرد . قیمت را چگونه حساب خواهید کرد ( ثابت ، ساعتی ، تخمینی ) چگونه مشاجرات بین ارباب رجوعان را حل می کنید .

 نگهداری مجموعه ای  از قوانین :

زمانی که قانونی مشخص شد، آن را دنبال کنید . بسیار مهم است که اصول و روش های بیان شده را نگه دارید و ادامه دهید . گاهی این کار سخت است ، پس چگونه آنها را انجام می دهید ؟

اولین گام این است که در جریان تغییرات یا اصلاحات با توجه به تکنواوژی باشید . سازمان های حرفه ای اغلب قوانین را به صورت سالیانه اصلاح می کنند . سعی کنید سالی یک بار آن را مرور و بررسی کنید .

سعی کنید د رجریان تغییرات و یا اصلاحات با توجه به تکنولوژی باشید . همان طور که روش های ایجاد کار استفاده می شود ، باید راهنمایی های اخلاقی هم مورد خطاب قرار بگیرند .

در مورد مجموعه قوانین ، از لحاظ چیزهای که شما انجام خواهید داد یا انجام نخواهید داد ، فکر کنید . بعضی از مثال ها شامل موارد زیر است . ” من فقط کارهای اولیه را انجام خواهم داد ، به دیگرطراحان در جامعه احترام خواهم گذاشت و با آنها صادقانه و عادلانه به رقابت خواهم پرداخت . و از کار دیگران تقلید نخواهم کرد ، در مورد طراحان ، مخارج و کارها به روش گول زننده ، کمتر صحبت خواهم کرد .

مزایای فرانمایی :

نه تنها باید بدانید بر روی چه مجموعه قوانین اخلاقی کار می کنید ، بلکه ایده ی خوبی است اگر مشتریانتان در مورد آن هم چیزهایی را بدانند . مردم دوست دارند با دیگر مشاغل کار کنند و تجارت داشته باشند (در گروه هایی که روش های کاری مشابهی دارند . ) این ، کارکردن با دیگر گروهها را برای شما آسانتر می نماید  چون به شما می فهماند چگونه برای کار برنامه ریزی و تجارت کنید .

اغلب گروههای طراحی ، افراد یا شرکت ها ، استانداردها یا قوانین اخلاقی خودشان را در وب سایت ها اعمال می کتتد . در اینجا ۳ مثال خوب از این قضیه وجود دارد :

طراحلی جو داخلی : گرافیک فریلانس ، لوگو ، پرینت گرفتن ، سرویس خدمات طراحی

شرکت طراحی و خدماتی اکسپرینس : گروه طراحی دیجیتال اکسپرینس

طراحی سایت RJM  : توسعه دهنده ی حرفه ای وب

علاوه بر کمک به شما برای بهتر کارکردن با ارباب رجوعان ، داشتن مجموعه ی شخصی از قوانین اخلاقی به شما کمک می کند تا مشکلاتی را که در ناحیه ی خاکستری قرار می گیرند ( قبل از اینکه به مشکل واقعی شوند . ) بهترحل کنید . هر مبحثی که پیش می آید باید استانداردهای رفتاری و اخلاقی را طی نماید . اگر راهنمایی ها را ادامه دهید و دنبال کنید به موقعیت های خطرناک نمی رسید .

نتیجه گیری :

روشی که خودتان و شغلتان را پیش می برید به توجه خاصی نیاز دارد . گذشته از نگرانی های قانونی ، جواب های درست یا غلط زیادی وجود دارد که مباحث اخلاقی را پیش می کشد . کلید اصلی ایجاد راهنمایی های کاربردی است که با مشاغل به صورت حرفه ای و شخصی ترکیب می شود . آنچه برای شرکت شما قابل قبول است , ممکن است برای شرکت های دیگر نباشد .

چه مجموعه قوانین اخلاقی را دنبال می کنید . ؟ آیا هیچ مجموعه سازمانی وجود دارد که بدانید با کارتان تناسب دارد . چه اهداف حرفه ای و استانداردهایی را دنبال می کنید . ؟ افکارتان را با ما به صورت انتقادات و پیشنهادات در فیس بوک و توییتر بیان نمایید .

سخن پایانی

اگر تمایل دارید برای شرکت خود اقدام به طراحی سایت  کنید پیشنهاد می کنم ابتدا مقالات مربوط به تفاوت   طراحی سایت فروشگاهی  و  طراحی سایت شرکتی را مطالعه کنید. همچنین صفحه خدمات طراحی سایت پیام آوا را برای این کار نگاه کنید. شرکت پیام آوا بهترین و با کیفیت ترین خدمات طراحی سایت را در قالب طراحی سایت ارزان و مقرون به صرفه به شما ارائه می کند.

سئو سایت برای موتورهای جست و جو و همچنین  تبلیغات گوگل  از جمله مهمترین روش ها برای بیشتر دیده شدن سایت شما به حساب می آید. شرکت پیام آوا خدمات طراحی سایت تهران و سئو را با مناسب ترین قیمت به شما ارائه می دهد. بازاریابی و تبلیغات به رکن اساسی جامعه امروز ما تبدیل شده است.

به این مقاله امتیاز دهید:
اشتراک گذاری این مطلب
منبع:
منبع:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مقالات مرتبط

تبلیغات آنلاین انواع تبلیغات آنلاین و چگونگی انجام آن ها

زمان مطالعه: 5 دقیقهآیا تا به حال عکسی را در اینستاگرام لایک کرده اید یا فیلمی در فیس بوک مشاهده کرده اید و یا صفحه ای را در نتایج ...

بیشتر بخوانیم
چگونگی گسترش بازار چگونگی گسترش بازار

زمان مطالعه: 5 دقیقهگسرتش بازار شاید یکی از دغدغه های اصلی تمام صاحبان کسب و کار در همه بخش های مختلف اقتصاد در تمام کشورهای دنیا باشد. امروز افزایش ...

بیشتر بخوانیم
بازاریابی شفاهی بازاریابی شفاهی

زمان مطالعه: 8 دقیقه بازاریابی شفاهی در یک جمله به معنی چرخیدن دهان به دهان برند یا محصولی خاص از برند شما در میان صحبت های روزمره عموم مردم ...

بیشتر بخوانیم

آماده یک سرمایه گذاری هوشمندانه روی برند خودتان هستید؟

برای مشاوره با ما مشخصات خود را وارد کنید تا تیم پیام آوا در سریعترین زمان با شما تماس بگیرند.